Psychologia organizacji

Psychologia Organizacji

ćwiczenia – 30 godzin

Organizacje to fenomen niesłychanie złożony i zróżnicowany. Zjawiska ze sfery psychologii bardzo często decydują o jakości i osiągnięciach organizacji (niezależnie od ich wielkości i charakteru).

Przedmiot kursu stanowi, bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia, psychologiczna dymensja organizacji. Obejmuje ona duży zakres zróżnicowanych zjawisk, wśród których zaakcentujemy szczególnie: modele mentalne - kształtowane i wykorzystywane w organizacjach; wpływ, jaki organizacje wywierają na swoich członków; procesy adaptacyjne (czyli specyfikę rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w organizacjach); rolę kultury organizacyjnej a także problemy, jakie powstają w trakcie zmian organizacyjnych. Nieco uwagi poświęcimy również tematom takim jak: globalizacja, technologia  oraz wpływ  specyfiki kultury lokalnej  na funkcjonowanie organizacji międzynarodowych.

Przedmiotem ćwiczeń będą: (1) najważniejsze zjawiska normalne i patologiczne z zakresu interesującej nas domeny (tj. efektywność organizacji, komunikacja w organizacji, władza i przywództwo w organizacji, ścieżka kariery w organizacji oraz obyczaje korporacyjne, (2) sposoby badawczego dotarcia do organizacyjnej rzeczywistości. Wykorzystane zostanie podejście jakościowe (ze szczególnym naciskiem na studium przypadku jako metodę badawczą).

Na poziomie umiejętności, cel kursu stanowi przekazanie uczestnikom kompetencji, umożliwiających wykorzystywanie metody studium przypadku do analiz organizacji. Po zakończeniu kursu jego uczestnicy będą w stanie rozumieć i interpretować zjawiska obserwowane w organizacjach. Będą także potrafili posługiwać się studium przypadku w badaniach z zakresu psychologii organizacji i dziedzin pokrewnych.

powróć do sekcji: kursy