Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej II

ćwiczenia – 36 godzin

Kurs prowadzony w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Agenda:

  1. Omówienie i przećwiczenie wybranych metod badania systemu wartości: Skala Wartości Schelerowskich SWS w opracowaniu P. Brzozowskiego; Skala S. Schwartza PVQ (Portrait Value Questionnaire)
  2. Studenci zapoznają się z procedurą badania przy użyciu narzędzi KPS, CISS, COPE i Mini-COPE, sposobem obliczania wyników oraz ich interpretowania, a także wykorzystania w praktyce.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zdobywa niezbędną wiedzę w zakresie nowych technik psychometrycznych (kwestionariuszowych). Potrafi profesjonalne zaplanować i zorganizować sytuację badania, uwzględniając odpowiednie warunki i atmosferę badania. Na podstawie uzyskanego w badaniu materiału potrafi na poziomie hipotezy rozpoznać i scharakteryzować badane zjawisko. Analizując dane psychometryczne dokonuje ilościowej oceny zjawiska. Uzyskane i obliczone wyniki potrafi poddać analizie psychologicznej. W podsumowanie potrafi sformułować syntetyczną opinię psychologiczną ze wskazaniem źródeł odpowiednich interpretacji.

Umiejętności:

  • Student potrafi zaprojektować plan badania i samodzielnie zdecydować o wyborze odpowiedniej do celu badania metody.
  • Student tworzy, uzasadnia i weryfikuje możliwe hipotezy, przekładając wyniki na psychologiczną interpretację badanego problemu. 
  • Student potrafi wybierać i łączyć ze sobą właściwe metody diagnozy w zależności od celu, zakresu i etapu badania psychologicznego.
  • Student potrafi oceniać zgromadzone wyniki oraz wykorzystywać metody i narzędzia w obszarze zarówno normy jak i patologii zachowania.