Psychologia społeczna

warsztaty, warsztaty online – 30 godzin

Kurs prowadzony jest w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ

Metody dydaktyczne:

 • praca w grupach
 • prezentacja
 • dyskusja
 • projekty badawcze

Metody dydaktyczne online:

 • webinar BigBlueButton (praca w grupach, prezentacja, dyskusja, ankiety)
 • moodle: WIKI, prezentacje wideo, ankiety, quizz, zadania online

Agenda:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Metodologia badań w psychologii społecznej

3. Poznanie i rozumienie świata społecznego

4. Przekonania społeczne

5. Samoocena

6. Szczęście

7. Miłość

8. Prezentacje planów badań

9. Władza

10. Grupa społeczna

11. Stosunki międzygrupowe

12. – 13. Prezentacje z badań, dyskusja

14. Kolokwium zaliczeniowe

15. Podsumowanie zajęć i ewaluacja projektów.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • znajomość ogólnych prawidłowości, dotyczących wpływu sytuacji społecznych na funkcjonowanie indywidualne
 • znajomość najnowszych teorii, dotyczących poznania społecznego i zachowań wśród ludzi oraz ich implikacji praktycznych

Umiejętności:

 • wyjaśnianie zachowania w sytuacjach społecznych (własnego oraz osób z otoczenia)
 • kształtowanie sytuacji społecznych i dokonywanie ich korekt
 • kształtowanie i modyfikowanie postaw innych ludzi
 • zaprojektowanie i zrealizowanie projektu badawczego, pozwalającego weryfikować postawione hipotezy - dotyczące aktualnych problemów społecznych

Kompetencje społeczne:

 • skuteczne porozumiewanie się
 • asertywne wyrażanie siebie i zarządzanie własnym wizerunkiem
 • rozumienie motywów działania innych ludzi
 • kształtowanie motywacji do współpracy
 • współdziałanie w pracy zespołowej
 • doskonalenie umiejętności przywódczych 

powróć do sekcji: kursy