Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

warsztat – 15 godzin

Kurs prowadzony jest w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie zakupami", zamówionych przez firmę Tauron Polska Energia S.A.

Dotychczas odbyły się dwie edycje. Na kierunku kształci się kadra menedżerska firmy Tauron Polska Energia S.A.

W ramach zajęć koncentrujemy się na psychologicznych aspektach zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem: zarządzania potencjałem, motywowania i komunikacji.

Agenda:

1. Wprowadzenie do psychologii w biznesie

2. Firma w praktyce – gra symulacyjna

3. Motywowanie XXI wieku czyli praktyczna psychologia motywacji.

4. Strategia wykorzystywania potencjału i psychologia pozytywna w biznesie.

5. Budowanie zespołu i role zespołowe wg Belbina

w praktyce.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• posiada wiedzę, dotyczącą koncepcji zarządzania uwzględniających podejście procesowe (ZZ_W02);

• ma wiedzę na temat znaczenia psychologii w biznesie i jej wpływu na funkcjonowanie jednostek, zespołów oraz organizacji;

• zna podstawowe założenia psychologii pozytywnej oraz ruchu na rzecz wykorzystywania potencjału;

• zna koncepcję ról zespołowych Mereditha Belbina.

Umiejętności:

• jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku biznesowym (ZZ_K01);

• potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad praktycznym zastosowaniem wiedzy teoretycznej

w dynamicznym środowisku biznesowym (ZZ_K02);

• potrafi właściwie motywować zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy (ZZ_K03);

• potrafi trafnie diagnozować indywidualny potencjał własny oraz swoich współpracowników oraz skutecznie zarządzać tym potencjałem;

powróć do sekcji: kursy