Psychologia w zarządzaniu – studia dzienne

Psychologia w zarządzaniu

wykłady z elementami aktywizującymi – 30 godzin

Kurs prowadzony jest na Wydziale Zarządzania UJ w ramach studiów dziennych na specjalnościach: Media społecznościowe w zarządzaniu, Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie w sporcie.

Agenda:

1. Wprowadzenie do psychologii zarządzania.

2. Firma w praktyce – gra symulacyjna.

3. Zarządzanie “made in Japan” czyli wprowadzenie do Total Quality Management.

4. Motywowanie XXI wieku czyli praktyczna psychologia motywacji.

5. Strategia wykorzystywania potencjału.

6. Przywództwo sytuacyjne metodą Blancharda.

7. Zarządzanie sobą w czasie i delegowanie zadań.

8. Skuteczna komunikacja.

9. Sztuka asertywności i zarządzanie konfliktem.

10. Twórcze rozwiązywanie problemów i doskonalenie firmy.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• dobrze orientuje się zarówno w klasycznych, jak i najnowszych teoriach z obszaru psychologii w zarządzaniu;

• ma wiedzę na temat znaczenia psychologii w zarządzaniu i jej wpływu na funkcjonowanie jednostek, zespołów oraz organizacji.

Umiejętności:

• posiada kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania zespołami;

• posiada kompetencje komunikacyjne, umożliwiające skuteczne porozumiewanie się ze współpracownikami, a także pozwalające stworzyć efektywny system komunikacji pionowej i poziomej w organizacji;

• posiada kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania konfliktem;

• potrafi skutecznie motywować jednostki oraz zespoły przy wykorzystaniu technik pozafinansowego motywowania;

• potrafi trafnie diagnozować indywidualny potencjał członków podległego mu zespołu oraz skutecznie zarządzać tym potencjałem;

• potrafi właściwie organizować własną pracę oraz prawidłowo delegować zadania;

• potrafi określać dojrzałość funkcjonalną członków podległego mu zespołu oraz stosować optymalny styl zarządzania z jej uwzględnieniem;

• potrafi komunikować się w sposób asertywny;

• zna zasady prawidłowego prowadzenia sesji twórczego rozwiązywania problemów w firmie, potrafi zastosować wybrane narzędzia twórczego rozwiązywania problemów.

Postawy:

• rozumie korzyści, płynące z etycznego, odpowiedzialnego podejścia do zarządzania zespołami ludzkim.

powróć do sekcji: kursy